С натискането на бутона „потвърждавам и изпрати“ заявителят потвърждава истинността на въведените от него данни и декларира, че е запознат с правото на EuFinance да обработва личните му данни за предприемане на необходимите действия преди сключване на рамков договор за предоставяне на платежни услуги и потребителски кредити, за спазването на законовите задължения на EuFinance и за целите на легитимните интереси на EuFinance, и е съгласен:

  • личните му данни да бъдат обработвани от EUFinance за дейности по установяване истинността на информацията, предоставена от заявителя на EuFinance, както и за установяване на платежоспособността и кредитоспособността на заявителя;
  • личните му данни, съдържащи се в информационния масив на Националния осигурителен институт, включително данните за осигуряването на заявителя и за точния размер на получавания от него доход, да бъдат обработвани от EuFinance за целите на дейностите по т. 1;
  • личните му данни, съдържащи се в Централния кредитен регистър при Българската народна банка и в информационните масиви на други администратори на лични данни, включително данните за кредитната и друга задлъжнялост на заявителя, да бъдат обработвани от EUFinance за целите на дейностите по т. 1;
  • С натискането на бутона „потвърждавам“ заявителят декларира, че му е предоставена информацията според изискванията на Закона за защита на личните данни и чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
  • Scroll to Top